Numbers with Pinyin 0-40 (2B p2-4)

बाहर जाएं

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
485053
0
120
block

Match the following pairs:

टेक्स्ट से मिलान करें (क्लिक करें और खींचें)   

(0/0)
पाठ से मेल खाते हैं

十一

十三

十七

十九

二十五

二十八

三十二

三十五

三十七

三十八

四十

क्लिक करें और खींचें

sì shí

sān shí wu

sān shí bā

shí-qī

shí-jiu

sān shí èr

èr shí bā

shí-yī

sān shí qī

shí-sān

èr shí wu