New Words p62 p74 Sep20

बाहर जाएं

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

टेक्स्ट से मिलान करें (क्लिक करें और खींचें)   

(0/0)
पाठ से मेल खाते हैं

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

क्लिक करें और खींचें

no

put on; wear

comb one's hair

purple

shoes

pink

black

brush one's teeth

can

clothes

orange

white