New Words p62 p74 Sep20

बाहर जाएं

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

टेक्स्ट से मिलान करें (क्लिक करें और खींचें)   

(0/0)
पाठ से मेल खाते हैं

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

क्लिक करें और खींचें

can

comb one's hair

shoes

no

orange

pink

white

brush one's teeth

clothes

black

put on; wear

purple