HARCIRAH KANUNU

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0 [{"id":417550,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:24:35","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"Harc\u0131rah Kanununun 43. Maddesine g\u00f6re ge\u00e7ici g\u00f6revle K\u0131r\u0131kkale iline gitmek \u00fczere Kurum personeli Ankara\u2019dan 2 \u015eubat g\u00fcn\u00fc saat 10.30\u2019da hareket etmi\u015f, 4 \u015eubat saat 14.30\u2019da Ankara\u2019ya d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fcr. Bu durumda Kurum personeline verilecek ge\u00e7ici g\u00f6rev g\u00fcndeli\u011fi a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":39,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417548,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:20:31","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re, ge\u00e7ici bir g\u00f6rev ile yurt i\u00e7inde ba\u015fka bir yere g\u00f6nderilen \u015fahsa, ayn\u0131 yer ve ayn\u0131 i\u015f i\u00e7in bir y\u0131ll\u0131k d\u00f6nem zarf\u0131nda en fazla ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7in g\u00fcndelik \u00f6denebilir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":37,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417544,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:12:54","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununun 39. Maddesine g\u00f6re inceleme yapmak \u00fczere saat 09.30 da ge\u00e7ici g\u00f6rev yerine hareket etmi\u015f ve g\u00f6revini tamamlayarak 18.30 da as\u0131l g\u00f6rev yerine d\u00f6nen personelin almas\u0131 gereken ge\u00e7ici g\u00f6rev g\u00fcndeli\u011finin tutar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":33,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417556,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:41:04","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re, memur veya hizmetli olmad\u0131klar\u0131 halde 6245 say\u0131l\u0131 Kanuna tabi kurumlarca ge\u00e7ici bir g\u00f6rev ile g\u00f6revlendirilenlere verilecek yol masraf\u0131 ve g\u00fcndelik, bunlar\u0131n bilgi seviyeleri ve faaliyet sahalar\u0131 ile mahalli \u015fartlar dikkate al\u0131narak hangi dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masraf\u0131 ve g\u00fcndeli\u011fe k\u0131yasen takdir olunur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":45,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417547,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:19:06","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re; memur ve hizmetlinin, harc\u0131rah verilmesini gerektiren olay s\u0131ras\u0131nda bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu ki\u015filerden hangisine harc\u0131rah verilmez?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":36,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417555,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:38:36","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re memur veya hizmetlinin yurti\u00e7inde yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131n\u0131n hesab\u0131yla ilgili olarak a\u015fa\u011f\u0131daki ifadelerden hangisi do\u011frudur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":44,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417553,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:35:12","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"A\u015fa\u011f\u0131daki kurumlardan hangisi 6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanunu kapsam\u0131nda de\u011fildir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":42,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417543,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:11:03","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re memur veya hizmetlinin yurti\u00e7inde yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131n\u0131n hesab\u0131yla ilgili olarak a\u015fa\u011f\u0131daki ifadelerden hangisi do\u011frudur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":32,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417542,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:08:47","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Kanuna g\u00f6re, a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi memur ve hizmetlinin harc\u0131rah verilebilecek aile fertleri aras\u0131nda yer almaz?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":31,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417552,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:27:41","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Kanununun 59. maddesine g\u00f6re, ge\u00e7ici g\u00f6revle ba\u015fka yere g\u00f6nderilenlerin memuriyet mahalline d\u00f6n\u00fc\u015f tarihinden itibaren ne kadar s\u00fcre i\u00e7erisinde harc\u0131rah beyannamelerini daire amirine vermek zorundad\u0131rlar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":41,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417551,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:26:07","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"Harc\u0131rah Kanununun 43. Maddesine g\u00f6re ge\u00e7ici g\u00f6revle K\u0131r\u0131kkale iline gitmek \u00fczere Kurum personeli Ankara\u2019dan 2 \u015eubat g\u00fcn\u00fc saat 10.30\u2019da hareket etmi\u015f, 4 \u015eubat saat 09.30\u2019da Ankara\u2019ya d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fcr. Bu durumda Kurum personeline verilecek ge\u00e7ici g\u00f6rev g\u00fcndeli\u011fi a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":40,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417554,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:37:19","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re, a\u015fa\u011f\u0131daki ifadelerden hangisi do\u011fru de\u011fildir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":43,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417546,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:16:04","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re yurti\u00e7inde \u00f6denmesi gereken ge\u00e7ici g\u00f6rev yollu\u011fu harc\u0131rah\u0131 (yevmiye) ile ilgili a\u015fa\u011f\u0131daki se\u00e7eneklerden hangisi do\u011frudur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":35,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417545,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:14:35","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununun 39. Maddesine g\u00f6re inceleme yapmak \u00fczere saat 11.30 da ge\u00e7ici g\u00f6rev yerine hareket etmi\u015f ve g\u00f6revini tamamlayarak 19.30 da as\u0131l g\u00f6rev yerine d\u00f6nen personelin almas\u0131 gereken ge\u00e7ici g\u00f6rev g\u00fcndeli\u011finin tutar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":34,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417549,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:22:42","updated_at":"2018-03-28 09:50:30","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununun 42. maddesine g\u00f6re yurtd\u0131\u015f\u0131nda \u00f6denmesi gereken azami ge\u00e7ici g\u00f6rev yollu\u011fu harc\u0131rah\u0131 (yevmiye) ile ilgili a\u015fa\u011f\u0131daki se\u00e7eneklerden hangisi do\u011frudur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":38,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
417550
0
120
block

Harcırah Kanununun 43. Maddesine göre geçici görevle Kırıkkale iline gitmek üzere Kurum personeli Ankara’dan 2 Şubat günü saat 10.30’da hareket etmiş, 4 Şubat saat 14.30’da Ankara’ya dönmüştür. Bu durumda Kurum personeline verilecek geçici görev gündeliği aşağıdakilerden hangisidir?

सही उत्तर का चयन करें  

(0/0)


417548
0
120
none
417544
0
120
none
417556
0
120
none
417547
0
120
none
417555
0
120
none
417553
0
120
none
417543
0
120
none
417542
0
120
none
417552
0
120
none
417551
0
120
none
417554
0
120
none
417546
0
120
none
417545
0
120
none
417549
0
120
none