Phần kiến thức chung

Sortie

Question 1 of 1

  Temps Restant


0 [{"id":134638,"quiz_id":"8840","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-12-02 13:03:11","updated_at":"2016-12-02 13:09:22","questionName":"Vi\u1ec7c gi\u00e1m s\u00e1t \u0111\u00e1nh gi\u00e1 \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 x\u00e2y d\u1ef1ng s\u1eed d\u1ee5ng v\u1ed1n nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc c\u0103n c\u1ee9 v\u00e0o c\u00e1c quy \u0111\u1ecbnh n\u00e0o?","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":134635,"quiz_id":"8840","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-12-02 12:55:42","updated_at":"2016-12-02 13:09:22","questionName":"Theo quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a ph\u00e1p lu\u1eadt v\u1ec1 x\u00e2y d\u1ef1ng, ho\u1ea1t \u0111\u00f4ng x\u00e2y d\u1ef1ng g\u1ed3m c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0o d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y?","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":134637,"quiz_id":"8840","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-12-02 13:01:13","updated_at":"2016-12-02 13:09:22","questionName":"Vi\u1ec7c \u00e1p d\u1ee5ng ti\u00eau chu\u1ea9n, quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt trong ho\u1ea1t \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea7u t\u01b0 x\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea3i tu\u00e2n th\u1ee7 theo nh\u1eefng nguy\u00ean t\u1eafc n\u00e0o?","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":134634,"quiz_id":"8840","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-12-02 12:52:29","updated_at":"2016-12-02 13:09:22","questionName":"C\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea7u t\u01b0 x\u00e2y d\u1ef1ng ch\u1ecbu s\u1ef1 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh c\u1ee7a ph\u00e1p lu\u1eadt n\u00e0o d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y?","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":134639,"quiz_id":"8840","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-12-02 13:06:16","updated_at":"2016-12-02 13:09:22","questionName":"Nh\u1eefng ch\u1ee7 th\u1ec3 n\u00e0o b\u1eaft bu\u00f4c ph\u1ea3i mua b\u1ea3o hi\u1ec3m c\u00f4ng tr\u00ecnh trong th\u1eddi gian thi c\u00f4ng x\u00e2y d\u1ef1ng?","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":134636,"quiz_id":"8840","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-12-02 12:58:56","updated_at":"2016-12-02 13:09:22","questionName":"D\u1ef1 \u00e1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 x\u00e2y d\u1ef1ng s\u1eed d\u1ee5ng v\u1ed1n ODA th\u00ec th\u1ef1c hi\u1ec7n theo quy \u0111\u1ecbnh n\u00e0o?","questionTimeSeconds":"19","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
134638
0
20
block

Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước căn cứ vào các quy định nào?

Sélectionnez les réponses correctes  

(0/0)
134635
0
20
none
134637
0
20
none
134634
0
20
none
134639
0
20
none
134636
0
19
none