საგამოცდო ტესტები ზოგადი უნარებიდან (ვერბალური ნაწილი)

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0
303394
0
120
block

მოცემულია: მსახიობებიდან მხოლოდ მამაკაცებს შეუძლიათ უარყოფითი პერსონაჟების განსახიერება. მხოლოდ იმ მამაკაცებს, რომლებიც უარყოფით პერსონაჟებს ახორციელებენ, აქვთ ბარიტონი. დავუშვათ, რომ ეს დებულებები ჭეშმარიტია, მაშინ შემდეგი ოთხი დებულებიდან რომელია აუცილებლად სამართლიანი?

Seleccione las respuestas correctas  

(0/0)
303395
0
120
none
303396
0
120
none
303397
0
120
none
303398
0
120
none
303399
0
120
none
303400
0
120
none
303401
0
120
none
303402
0
120
none
303403
0
120
none
303404
0
120
none
303405
0
120
none
303406
0
120
none
303407
0
120
none
303408
0
120
none