New Words p62 p74 Sep20

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Haga coincidir el texto (haga clic y arrastre)   

(0/0)
Empareja el texto

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Hacer clic y arrastrar

comb one's hair

clothes

no

can

brush one's teeth

purple

white

shoes

pink

black

orange

put on; wear