New Words p62 p74 Sep20

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Haga coincidir el texto (haga clic y arrastre)   

(0/0)




Empareja el texto

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Hacer clic y arrastrar

shoes

no

clothes

white

black

comb one's hair

can

pink

brush one's teeth

put on; wear

purple

orange