New Words p62 p74 Sep20

Question 1 of 1

  Time Left


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Click and drag

brush one's teeth

no

orange

shoes

comb one's hair

purple

put on; wear

black

pink

white

can

clothes