Numbers with Pinyin 0-40 (2B p2-4)

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
485053
0
120
block

Match the following pairs:

Ταίριασμα του κειμένου (κλικ και σύρετε)   

(0/0)
Ταίριασμα του κειμένου

十一

十三

十七

十九

二十五

二十八

三十二

三十五

三十七

三十八

四十

Κάντε κλικ και σύρετε

sān shí qī

shí-jiu

sān shí èr

èr shí bā

shí-sān

èr shí wu

sān shí wu

shí-yī

shí-qī

sān shí bā

sì shí