New Words p62 p74 Sep20

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Ταίριασμα του κειμένου (κλικ και σύρετε)   

(0/0)
Ταίριασμα του κειμένου

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Κάντε κλικ και σύρετε

shoes

pink

can

black

brush one's teeth

purple

orange

no

comb one's hair

put on; wear

white

clothes