New Words p62 p74 Sep20

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Ταίριασμα του κειμένου (κλικ και σύρετε)   

(0/0)




Ταίριασμα του κειμένου

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Κάντε κλικ και σύρετε

put on; wear

black

brush one's teeth

orange

shoes

no

pink

can

clothes

purple

white

comb one's hair