Colored things (2B p36-37)

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

تطابق النص (انقر واسحب)   

(0/0)
تطابق النص

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

انقر واسحب

blue eraser

green rulers

red scissors

yellow pencils


485073
0
60
none